Klauzula informacyjna do korespondencji e-mail A A A

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej RODO informuję, iż:
1)   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IZOSTAL S.A., ul. Opolska 29, 47-113 Kolonowskie,
2)  Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych Panią Aleksandrę Szyszka-Schuppik, z którym można się skontaktować za pośrednictwem następującego adresu e-mail: .
3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
-     umożliwienia kontaktu e-mailowego z Administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami,
-     dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami i innymi osobami,
-     przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej np. skarg, reklamacji, innych wniosków,
-     ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
4)   Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
-     prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
-     niezbędności do realizacji umowy zawartej pomiędzy stronami (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
-     zgody wyrażonej poprzez świadome działanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
5)   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
-     podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
-     podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych (jeżeli jest taka możliwość – należy wpisać nazwy tych podmiotów),
-     spółki należące do grupy kapitałowej.
6)   Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 1 rok, chyba że wiadomość zawiera istotną treść dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będą przechowywane do końca terminu przedawnienia roszczeń.
7)   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.
8)   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa.
9)   Pani/Pana dane będą nie przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi na wysłaną korespondencję.
 

Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu