Klauzula informacyjna - ochrona danych osobowych A A A

IZOSTAL S.A. zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, iż:
1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IZOSTAL S.A.  z siedzibą w Kolonowskiem przy ul. Opolskiej 29, 47-113 Kolonowskie.
2.  Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych Panią Aleksandrę Szyszka-Schuppik, z którym można się skontaktować za pośrednictwem następującego adresu e-mail: .
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
      a)    W celu zawarcia lub wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
      b)    Dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.
      c)    Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO– prawnie uzasadniony interes Administratora.
4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
             -    podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
             -    partnerzy handlowi,
             -    podmioty świadczące usługi na rzecz IZOSTAL S.A.
             -    spółki należące do grupy kapitałowej,
             -    banki – w zakresie obsługi płatności,
             -    operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie,
5.    Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do:
             -    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
             -    żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
             -    usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania,
             -    żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
             -    sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub ze względu na szczególną sytuację,
             -    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.    Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.
7.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania umowy lub w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych była zgoda – do momentu jej odwołania. Dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
8.    Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.
9.    W przypadku odmowy podania danych osobowych, IZOSTAL S.A. może odmówić zawarcia umowy.
 

Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu