Klauzula informacyjna - ochrona danych osobowych A A A

IZOSTAL S.A. zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO informuje, iż:
1)   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IZOSTAL S.A., ul. Opolska 29, 47-113 Kolonowskie.
2)  Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych Panią Aleksandrę Szyszka-Schuppik, z którym można się skontaktować za pośrednictwem następującego adresu e-mail:
Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w celu:
-    wykonywanej usługi, zawartej Umowy lub w celu podjęcia działań przed jej wykonaniem lub zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
-    dobrowolnej zgody pozostawionej przez Państwa za pośrednictwem stron internetowych Spółki (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
-    realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
-    prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3)  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
-    podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
-    partnerzy handlowi,
-    podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych,
-    podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora,
-    spółki należące do grupy kapitałowej,
-    banki – w zakresie obsługi płatności,
-    operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie,
4)  Pani/Pana dane osobowe:
-    pozyskane w celu zawarcia i realizacji umowy przetwarzane będą przez okres trwania umowy,
-    związane z płatnościami elektronicznymi zawarte w terminalach płatniczych – w celu przyjmowania płatności elektronicznych za usługi Administratora, w związku z niezbędnością przetwarzania – będą przetwarzane przez okres niezbędny do bieżących rozliczeń,
-   zawarte w dokumentacji rachunkowej, księgowej i podatkowej oraz w systemach i dokumentach bankowych – będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca danego roku kalendarzowego,
-    przetwarzane w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami – będą przetwarzane przez okres 6 lat od daty zakończenia świadczenia określonej usługi, przy czym w przypadku toczących się postępowań okres ten może się wydłużyć na czas prawomocnego zakończenia postępowania oraz do upływu nowych terminów przedawnienia,
-    w postaci nagrań z monitoringu – będą przetwarzane maksymalnie przez 90 dni od daty nagrania
5)  Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do:
-    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
-    żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
-    usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania,
-    żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
-    sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub ze względu na szczególną sytuację,
-    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.
6)   Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ich nie podanie może skutkować brakiem zawarcia umowy lub uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.
7)   W przypadku odmowy podania danych osobowych Administrator może odmówić zawarcia umowy.
 

Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu