Kontakt A A A

Izostal S. A.
ul. Opolska 29
47-113 Kolonowskie

Telefon: +48 77 405 65 00
Fax:       +48 77 405 65 01
E-mail: 

GODZINY PRACY:
       
  BIUROWIEC -  7:00 - 15:00
         MAGAZYN    -  6:00 - 22:00

Regon: 530884678
NIP: 756-00-10-641

KRS 0000008917 – Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy opłacony: 65.488.000 PLN

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

IZOSTAL S.A. zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO informuje, iż:
1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IZOSTAL S.A., ul. Opolska 29, 47-113 Kolonowskie.
2)    Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych Panią Aleksandrę Szyszka-Schuppik, z którym można się skontaktować za pośrednictwem następującego adresu e-mail: .
3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora).
4)    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a)    podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
b)    podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych,
c)    spółki należące do grupy kapitałowej,
5)    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6)    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.
7)    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8)    Podanie danych osobowych jest niezbędne do nawiązania kontaktu.


 

* - pola wymagane
Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu