Raporty bieżące A A A

 
 
Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu
24/2019 16-08-2019 13:35 Zawarcie Umowy Ramowej z Gaz-System S.A. w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A. – Części nr 1, 2, 3 oraz 4.
23/2019 30-07-2019 11:53 Zawarcie aneksu do Umowy Ramowej oraz aneksu do umowy ustanawiającej hipotekę na rzecz mBank S.A.
22/2019 25-07-2019 10:31 Zawarcie przez Izostal S.A. umowy w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz AB Amber Grid
21/2019 19-07-2019 18:13 Wybór oferty Izostal S.A. jako jednej z najkorzystniejszych w postępowaniu mającym na celu zawarcie Umów Ramowych w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A. – Części nr 1, 2, 3 oraz 4.
20/2019 02-07-2019 11:58 Zawarcie aneksu do Umowy o kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego zawartej z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
19/2019 29-05-2019 08:51 Wybór oferty Izostal S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 700 na rzecz AB Amber Grid
18/2019 26-04-2019 13:28 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Izostal S.A. w dniu 26 kwietnia 2019 roku
17/2019 26-04-2019 13:20 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 26 kwietnia 2019 roku
16/2019 26-04-2019 13:11 Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. o wypłacie dywidendy za 2018 rok
15/2019 29-03-2019 09:06 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. wraz z załącznikami
1  2  3  4  5  6  7  8  9    32
Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu