Akcjonariat A A A

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 65.488.000 zł i dzieli się na 32.744.000 sztuk akcji na okaziciela o wartości nominalnej 2 zł każda. Akcje nie są uprzywilejowane co do prawa wykonywania głosu. Zgodnie ze stanem wiedzy Zarządu Spółki struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:

Akcjonariusz (powyżej 5% akcji) Liczba akcji/Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym
STRUKTURA AKCJONARIATU IZOSTAL S.A.
 
Stalprofil S.A. 19.739.000 60,3%
Allianz Polska OFE 1.998.242 6,1%
Pozostali 11.006.758 33,6%
RAZEM 32.744.000 100%

 

Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu