Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi A A A

W tym miejscu Spółka informuje o istotnych transakcjach* zawieranych z podmiotami powiązanymi** zgodnie z Art. 90i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z poźń. zmianami) - Rozdział 4b Transakcje z podmiotami powiązanymi.
 
Na chwilę obecną brak jest transakcji spełniających kryteria określone w w/w ustawie.
 
* Istotna transakcja – należy przez to rozumieć transakcję zawieraną przez spółkę z podmiotem powiązanym, której wartość przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki.
**Podmiot powiązany – należy przez to rozumieć podmiot powiązany w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości.
 
Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu