Polityka ZSZ A A A

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA FIRMY IZOSTAL S.A.

Kolonowskie, 10.08.2017 r. 
 
Firma Izostal S.A. - producent zewnętrznych i wewnętrznych izolacji antykorozyjnych na rurach stalowych - kładzie szczególny nacisk na jakość produkowanych produktów i świadczonych usług. Swoją działalność biznesową opiera na zasadzie polityki zrównoważonego rozwoju zakładającej świadome i odpowiednio ukształtowane relacje pomiędzy wynikiem energetycznym, maksymalizacją zysku i  spełnianiem wymagań Klientów a dbałością o środowisko naturalne wraz z respektowaniem stanu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

W ramach działań na rzecz spełnienia wymagań Klientów oraz ciągłego rozwoju i osiągania przewagi konkurencyjnej Izostal S.A. na rynku, zobowiązujemy się do stosowania przepisów prawa, a także innych uregulowań środowiskowych, BHP oraz energetycznych mających zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności.

Naszym priorytetem jest stosowanie najnowszych, innowacyjnych rozwiązań  technologicznych, a co się z tym wiąże energooszczędnych oraz zapobieganie negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko, wypadkom przy pracy.

Jesteśmy zorientowani na utrzymanie oraz ciągłe doskonalenie funkcjonującego w Izostal S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z ISO 9001:2015, Środowiskiem zgodnie z ISO 14001:2015, BHP zgodnie z PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007, Energią zgodnie z PN-EN ISO 50001:2012 oraz wykonywania badań zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Zintegrowany System Zarządzania zapewnia  właściwą, systemowo administrowaną realizację wszystkich nadzorowanych i monitorowanych procesów zarówno technologicznych jak i biznesowych mających wpływ na jakość wytwarzanych produktów i usług.

Nadrzędnymi celami w realizacji Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania są:
• dostarczanie Klientom wyrobów oraz usług o  najwyższym standardzie, zgodnych z wymaganiami przepisów prawa, a przez to wypracowanie przez Spółkę zysku,
• przeprowadzanie badań,
• właściwa gospodarka materiałami, odpadami oraz mediami energetycznymi,
• minimalizowanie ilości zanieczyszczeń emitowanych do środowiska,
• troska o zdrowie, życie i bezpieczeństwo naszych Pracowników, Klientów, Dostawców i Społeczeństwa.

Cele te realizujemy poprzez:
• systematyczny wzrost poziomu technologicznego oferowanych wyrobów i usług, z właściwym wykorzystaniem i zużyciem energii,
• stosowanie określonych, udokumentowanych i  zrozumianych  metod  badawczych  dla  spełnienia wymagań  Klientów,
• stałe podnoszenie wartości firmy,
• realizowanie nowych przedsięwzięć i rozszerzenie oferty produktów przyjaznych dla środowiska w oparciu o potrzeby Klientów,
• realizowanie przyjętych zadań jakościowych, programów i celów środowiskowych, BHP oraz energetycznych,
• dążenie do osiągnięcia pozycji lidera w zakresie świadczenia usług izolowania powłokami antykorozyjnymi rur stalowych w regionie Europy Środkowej,
• racjonalizowanie zużycia materiałów do produkcji wyrobów,
• działania zmierzające do ochrony zasobów naturalnych poprzez ograniczenie zużycia papieru, energii elektrycznej oraz paliw,
• dążenie do ciągłej poprawy warunków i działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
• podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników w zakresie działań środowiskowych i BHP,
• zapobieganie awariom, wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz chorobom zawodowym.

Gwarancją realizacji przyjętych celów jest:
• doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
• stałe doskonalenie wyniku energetycznego,
• utrzymywanie trwałych i pozytywnych relacji z Klientami oraz konsekwentna realizacja  ich wymagań,
• usprawnianie procesów przebiegających w Izostal S.A. ze szczególnym uwzględnieniem procesów o zasadniczym znaczeniu dla zaspokojenia  wymagań Klientów,
• monitorowanie i nadzorowanie realizowanych procesów oraz produkowanych wyrobów,
• zapewnienie zaufania do kompetencji, bezstronności oceny i rzetelności działania,
• zapewnienie ochrony poufnych informacji oraz praw własności,
• zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz stosowanie przyjętych zasad postępowania w zakresie BHP,
• efektywne wykorzystanie zasobów, w tym ludzkich,  środków finansowych i możliwości technicznych,
• stosowanie rozwiązań zapobiegających powstaniu zanieczyszczeń i zagrożeń środowiskowych,
• identyfikowanie aspektów środowiskowych wymagających nadzoru lub poprawy,
• minimalizacja odpadów poprodukcyjnych,
• długotrwała i wzajemnie korzystna współpraca z dostawcami oferującymi materiały i usługi o najwyższej jakości, przy spełnianiu wymagań środowiskowych i BHP,
• udział pracowników w szkoleniach,
• propagowanie i przekazywanie pracownikom informacji oraz aktywne zaangażowanie pracowników dla zapewnienia skuteczności systemu,
• prowadzenie sprawnej komunikacji wewnętrznej i  zewnętrznej w zakresie Ochrony Środowiska, BHP i znaczenia zarządzania energią w Spółce.
 
Zarząd Izostal S.A. zobowiązuje się do poprawy wyniku energetycznego, zabezpieczenia zasobów zapewniających realizację przyjętej, wdrożonej i utrzymywanej  polityki oraz zapewnia, że jest publicznie dostępna, zakomunikowana, aktualizowana  oraz  przeglądana,  oceniana,  zrozumiana  i  przestrzegana  przez  pracowników  i  wszystkich  pracujących  na  rzecz Spółki. 
Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny 
Marek Mazurek

 

Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu