Polityka ZSZ A A A

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA FIRMY IZOSTAL S.A.

Kolonowskie, 10.05.2023 r.
 
Firma Izostal S.A. - producent zewnętrznych i wewnętrznych izolacji antykorozyjnych na rurach stalowych - kładzie szczególny nacisk na jakość produkowanych wyrobów i świadczonych usług.


Działalność biznesową opieramy na zasadzie polityki zrównoważonego rozwoju zakładającej świadome i odpowiednio ukształtowane relacje pomiędzy wynikiem energetycznym, maksymalizacją zysku i  spełnianiem wymagań Klientów a dbałością o środowisko naturalne wraz z respektowaniem stanu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

W ramach działań na rzecz spełnienia wymagań Klientów oraz ciągłego rozwoju i osiągania przewagi konkurencyjnej Izostal S.A. na rynku, zobowiązujemy się do stosowania przepisów prawa,
a także innych uregulowań środowiskowych, BHP, energetycznych oraz wynikających z wymagań Interesariuszy, mających zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności.

Naszym priorytetem jest stosowanie najnowszych, innowacyjnych rozwiązań  technologicznych, a co się z tym wiąże, energooszczędnych oraz zapobieganie negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko i incydentom w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Jesteśmy zorientowani na utrzymanie oraz ciągłe doskonalenie funkcjonującego w Izostal S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z ISO 9001:2015, Środowiskiem zgodnie z ISO 14001:2015, BHP zgodnie z ISO 45001:2018, Energią zgodnie z ISO 50001:2018 oraz wykonywania badań zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2018.

Zintegrowany System Zarządzania zapewnia  właściwą, systemowo administrowaną realizację wszystkich nadzorowanych i monitorowanych procesów zarówno technologicznych jak i biznesowych mających wpływ na jakość wytwarzanych produktów i usług.

Nadrzędnymi celami w realizacji Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania są:
 
•    dostarczanie Klientom wyrobów oraz usług o najwyższym standardzie, zgodnych z wymaganiami, a przez to wypracowanie przez Spółkę zysku,
•    przeprowadzanie badań,
•    właściwa gospodarka materiałami, odpadami oraz mediami energetycznymi,
•    minimalizowanie ilości zanieczyszczeń emitowanych do środowiska,
•    troska o zdrowie, życie i bezpieczeństwo Pracowników oraz wszystkich Interesariuszy.

Cele te realizujemy poprzez:

•    systematyczny wzrost poziomu technologicznego oferowanych wyrobów i usług, z właściwym wykorzystaniem i zużyciem energii,
•    stosowanie określonych, udokumentowanych i  zrozumianych  metod  badawczych  dla  spełnienia wymagań  Klientów,
•    stałe podnoszenie wartości firmy,
•    realizowanie nowych przedsięwzięć i rozszerzenie oferty produktów przyjaznych dla środowiska w oparciu o potrzeby Klientów,
•    dążenie do osiągnięcia pozycji lidera w zakresie świadczenia usług izolowania powłokami antykorozyjnymi rur stalowych w regionie Europy Środkowej,
•    nabywanie lub projektowanie efektywnych energetycznie produktów, usług oraz prowadzenie działań, mających wpływ na wynik energetyczny,
•    racjonalizowanie zużycia materiałów do produkcji wyrobów,
•    zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz stosowanie przyjętych zasad postępowania w zakresie BHP,
•    definiowanie i eliminowanie zagrożeń oraz ograniczanie ryzyk,
•    podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników,
•    zapobieganie awariom, incydentom mogącym spowodować lub powodującym urazy, dolegliwości zdrowotne.

Gwarancją realizacji przyjętych celów jest:

•    stała poprawa wyniku energetycznego,
•    utrzymywanie trwałych i pozytywnych relacji z Interesariuszami oraz konsekwentna realizacja  ich wymagań,
•    usprawnianie procesów przebiegających w Izostal S.A. ze szczególnym uwzględnieniem procesów o zasadniczym znaczeniu dla zaspokojenia  wymagań Klientów,
•    zapewnienie zaufania do kompetencji, bezstronności oceny i rzetelności działania,
•    zapewnienie ochrony poufnych informacji oraz praw własności,
•    efektywne wykorzystanie zasobów, w tym ludzkich,  środków finansowych i możliwości technicznych,
•    stosowanie rozwiązań zapobiegających powstaniu zanieczyszczeń, zagrożeń środowiskowych oraz ograniczanie wytwarzanych odpadów,
•    długotrwała i wzajemnie korzystna współpraca z dostawcami oferującymi materiały i usługi o najwyższej jakości, spełniające wymagania środowiskowe i BHP,
•    propagowanie, konsultowanie i przekazywanie pracownikom informacji oraz aktywne zaangażowanie pracowników dla zapewnienia skuteczności systemu.

Zarząd Izostal S.A. zobowiązuje się do poprawy wyniku energetycznego, zabezpieczenia zasobów zapewniających realizację przyjętej, wdrożonej i utrzymywanej  polityki oraz zapewnia, że jest dostępna, zakomunikowana, aktualizowana  oraz  przeglądana,  oceniana,  zrozumiana  i  przestrzegana  przez  pracowników  i  wszystkich  pracujących  na  rzecz Spółki.
 

Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
Marek Mazurek

 

Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu