Polityka ZSZ A A A

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA FIRMY IZOSTAL S.A.

Kolonowskie, 28.06.2017 r. 
 
Firma Izostal S.A. - producent zewnętrznych i wewnętrznych izolacji antykorozyjnych na rurach stalowych - kładzie szczególny nacisk na jakość produkowanych produktów i świadczonych usług. Swoją działalność biznesową opiera na zasadzie polityki zrównoważonego rozwoju zakładającej świadome i odpowiednio ukształtowane relacje pomiędzy maksymalizacją zysku i spełnianiem  wymagań Klientów a dbałością o środowisko naturalne i stan Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 
W ramach działań na rzecz spełnienia wymagań Klientów oraz ciągłego rozwoju i osiągania przewagi konkurencyjnej Izostal S.A. na rynku, zobowiązujemy się do stosowania przepisów prawa, a także innych uregulowań środowiskowych i BHP mających zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności.
 
Naszym priorytetem jest stosowanie najnowszych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych i metod badawczych oraz zapobieganie negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko oraz wypadkom przy pracy.
 
Jesteśmy zorientowani na utrzymanie oraz ciągłe doskonalenie funkcjonującego w Izostal S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z ISO 9001:2015, Środowiskiem zgodnie z ISO 14001:2015 oraz BHP zgodnie z PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007 oraz wykonywania badań zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025.
 
Zintegrowany System Zarządzania zapewnia  właściwą, systemowo administrowaną realizację wszystkich nadzorowanych i monitorowanych procesów zarówno technologicznych jak i biznesowych mających wpływ na jakość wytwarzanych produktów i usług. 
 
Nadrzędnymi celami w realizacji Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania są: 
dostarczanie Klientom wyrobów oraz usług o  najwyższym standardzie, zgodnych z wymaganiami przepisów prawa, a przez to wypracowanie przez Spółkę zysku,
przeprowadzania badań,
właściwa gospodarka materiałami, odpadami oraz mediami energetycznymi,
minimalizowanie ilości zanieczyszczeń emitowanych do środowiska,
troska o zdrowie, życie i bezpieczeństwo naszych Pracowników, Klientów, Dostawców i Społeczeństwa.
 
Cele te realizujemy poprzez: 
systematyczny wzrost poziomu technologicznego oferowanych wyrobów i usług,
stosowanie określonych, udokumentowanych i  zrozumianych  metod  badawczych  dla  spełnienia wymagań  Klientów,
stałe podnoszenie wartości firmy, 
realizowanie nowych przedsięwzięć i rozszerzenie oferty produktów przyjaznych dla środowiska w oparciu o potrzeby Klientów, 
realizowanie przyjętych zadań jakościowych, programów oraz celów środowiskowych i BHP, 
dążenie do osiągnięcia pozycji lidera w zakresie świadczenia usług izolowania powłokami antykorozyjnymi rur stalowych w regionie Europy Środkowej,
racjonalizowanie zużycia materiałów do produkcji wyrobów,
działania zmierzające do ochrony zasobów naturalnych poprzez ograniczenie zużycia papieru, energii elektrycznej oraz paliw,
dążenie do ciągłej poprawy warunków i działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników w zakresie działań środowiskowych i BHP,
zapobieganie awariom, wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz chorobom zawodowym.
 
Gwarancją realizacji przyjętych celów jest: 
doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
utrzymywanie trwałych i pozytywnych relacji z Klientami oraz konsekwentna realizacja  ich wymagań, 
usprawnianie procesów przebiegających w Izostal S.A. ze szczególnym uwzględnieniem procesów o zasadniczym znaczeniu dla zaspokojenia  wymagań Klientów, 
monitorowanie i nadzorowanie realizowanych procesów oraz produkowanych wyrobów, 
zapewnienie zaufania do kompetencji, bezstronności oceny i rzetelności działania,
zapewnienie ochrony poufnych informacji oraz praw własności,
zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz stosowanie przyjętych zasad postępowania w zakresie BHP,
efektywne wykorzystanie zasobów, w tym ludzkich,  środków finansowych i możliwości technicznych, 
stosowanie rozwiązań zapobiegających powstaniu zanieczyszczeń i zagrożeń środowiskowych,
identyfikowanie aspektów środowiskowych wymagających nadzoru lub poprawy,
minimalizacja odpadów poprodukcyjnych,
długotrwała i wzajemnie korzystna współpraca z dostawcami oferującymi materiały i usługi o najwyższej jakości, przy spełnianiu wymagań środowiskowych i BHP, 
udział pracowników w szkoleniach,
propagowanie i przekazywanie pracownikom informacji oraz aktywne zaangażowanie pracowników dla zapewnienia skuteczności systemu,
prowadzenie sprawnej komunikacji wewnętrznej i  zewnętrznej w zakresie Ochrony Środowiska i BHP.
 
Zarząd Izostal S.A. zobowiązuje się do zabezpieczenia zasobów zapewniających realizację przyjętej, wdrożonej i utrzymywanej  polityki oraz zapewnia, że jest publicznie dostępna, zakomunikowana oraz oceniana, zrozumiana i przestrzegana przez pracowników  i  wszystkich pracujących  na  rzecz Spółki.
 
Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny 
Marek Mazurek

 

Izostal SA 2014 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu