Historia A A A

Rok Wydarzenie
1993 r. Zawiązanie Spółki Akcyjnej IZOSTAL.
1995 r. Rozruch i uruchomienie linii do produkcji zewnętrznej izolacji rur stalowych.
1996 r.
 
Wdrożenie Systemu Zapewnienia Jakości (ISO 9002 – 1994).
 
1999 r.
 
Rozruch i uruchomienie linii do produkcji rur polietylenowych.
Rozpoczęcie realizacji projektu nabycia akcji Huty Ferrum S.A. z siedzibą w Katowicach.
 
2000 r.
 
Znaczne pogorszenie wyników finansowych Emitenta spowodowane problemami z obsługą zaciągniętego przez Spółkę kredytu na zakup akcji Huty Ferrum S.A.
Utrata płynności finansowej Emitenta.
2001 r.
 
Zawarcie układu z wierzycielami w celu przywrócenia płynności finansowej Spółki. Spółka złożyła wniosek o otwarcie postępowania układowego z własnej inicjatywy. Żaden z ówczesnych wierzycieli nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki.
Przejęcie przez ING Bank Śląski S.A. posiadanego przez Spółkę pakietu akcji Huty Ferrum S.A. z siedzibą w Katowicach.
2002 r.
 
Opracowanie i rozpoczęcie realizacji programu restrukturyzacyjno-naprawczego na lata 2002 – 2005.
Rozpoczęcie poszukiwań przez Zarząd inwestora strategicznego.
Recertyfikacja Systemu Jakości i przyjęcie wymagań normy ISO 9001 – 2000. Wycofanie normy ISO 9002 – 1994.
2003 r.
Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 5.200.000 zł.
Wprowadzenie na rynek kolejnego rodzaju izolacji zewnętrznej (epoksydowo-kopolimerowo-polipropylenowa)
2004 r.
Uzyskanie Certyfikatu Systemu Jakości Urzędu Dozoru Technicznego dla wytwórcy materiałów.
Uzyskanie przez laboratorium Spółki Uznania I stopnia Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego.
2005 r.
Pozyskanie inwestora strategicznego – STALPROFIL S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.
Odbudowa kapitałów własnych przez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 22.488.000 zł.
Rozpoczęcie uzupełniającej działalności w zakresie handlu wyrobami stalowymi.
2006 r. Przystosowanie linii do produkcji zewnętrznej izolacji antykorozyjnej rur stalowych do większej średnicy (do 610 mm).
2007 r.
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 29.488.000 zł.
Zakup nieruchomości w Kolonowskiem przeznaczonej na budowę nowego zakładu produkcyjnego.
Decyzja Akcjonariuszy Spółki o upublicznieniu.
Ostateczna spłata przez Spółkę wierzytelności objętych układem z dnia 7 listopada 2001 r. czym zakończył się proces restrukturyzacji zadłużenia Emitenta rozpoczęty w roku 2001.
2008 r.
Decyzja Zarządu o przesunięciu terminu planowanego debiutu giełdowego i odstąpieniu od przeprowadzenia emisji publicznej akcji serii J.
Rozpoczęcie budowy Centrum Izolacji Antykorozyjnych w Kolonowskiem.
2009 r.
Podpisanie "Umowy o dofinansowanie nr UDA – POIG.04.04.00-16-002/08-00 w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013" z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zmiana PKD – dostosowanie do Klasyfikacji PKD 2007.
Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 41.488.000 zł.
Zakończenie budowy I etapu Centrum Izolacji Antykorozyjnych w Kolonowskiem.
Rozruch i uruchomienie linii do produkcji wewnętrznej izolacji rur stalowych w zakresie średnic od 219,1mm do 1220mm.
Rozruch i uruchomienie linii do produkcji zewnętrznej izolacji rur stalowych w zakresie średnic od 219,1mm do 1220mm.
2010 r.
Zaprzestanie produkcji rur polietylenowych.
Otrzymanie dofinansowania w kwocie 7,3 mln zł z Ministerstwa Gospodarki w ramach PO IG, działanie 4.5. na „Budowę Centrum Badawczo Rozwojowego technologii i produktów stalowych”.
Uzyskanie pozwolenie na użytkowanie I etapu budowy Centrum Izolacji Antykorozyjnych w Kolonowskiem.
Decyzja Akcjonariuszy Spółki o przeprowadzeniu Oferty Publicznej poprzez emisję akcji serii K.
 2011 r. Debiut giełdowy (emisja 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii K o wartości nominalnej 2 PLN każda)
2012 r. Zakończenie budowy Centrum Badawczo – Rozwojowego Technologii i Produktów Stalowych.
Wprowadzenie do oferty Izostal S.A. izolacji DFBE (dwuwarstwowa izolacja epoksydowa).
Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z normą PN-N 18001:2004.
 
2014 r. Rozpoczęcie budowy magazynu dla rur stalowych o małych średnicach.
Przeniesienie całej administracji z Zawadzkiego do Kolonowskiego.
 
2015 r. Zawarcie umowy ramowej na dostawy rur DN 1000 dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez OGP Gaz-System S.A. na okres 4 lat.
Zakończenie budowy magazynu dla rur stalowych o małych średnicach.
Zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany siedziby Spółki Izostal S.A., która mieści się w Kolonowskiem przy ul. Opolskiej 29.
 
2017 r. Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Spółki zgody na nabycie od Spółki dominującej – Stalprofil S.A. – pakietu udziałów w Kolb Sp. z o.o. z siedzibą w Kolonowskiem.

 

Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu