Statut Spółki A A A

Statut Spółki Akcyjnej Izostal

tekst jednolity

Kolonowskie, 4 sierpnia 2022 roku

 

§ 1

1.    Firma spółki brzmi: „IZOSTAL" Spółka Akcyjna.
2.    Spółka może używać nazwy w skrócie „IZOSTAL" S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego, a także odpowiednika firmy i jej skrótu w językach obcych.
3.    Siedzibą Spółki jest miasto Kolonowskie.
4.    Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
5.    Spółka może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.
6.    Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 2

1.    Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjno-handlowej, a w szczególności:
a)    Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z.)
b)    Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z)
c)    Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z)
d)    Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (22.21.Z)
e)    Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z)
f)    Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z)
g)    Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z)
h)    Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)
i)    Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)
j)    Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z)
k)    Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)
l)    Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z)
m)    Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z)
n)    Handel energią elektryczną (35.14.Z)
o)    Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
p)    Transport kolejowy towarów (49.20.Z)
q)    Transport drogowy towarów (49.41.Z)
r)    Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)
s)    Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
t)    Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)
u)    Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z)
v)    Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z)
w)    Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z)
x)    Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z)
y)    Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z)
2.    Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 3

1.    Kapitał zakładowy Spółki wynosi 65.488.000,00 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych i dzieli się na 32.744.000 (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, w tym:
a)    50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A,
b)    1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B,
c)    150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C,
d)    225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii D,
e)    1.025.000 (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii E,
f)    1.950.000 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii F,
g)    3.412.500 (trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji serii G,
h)    3.281.500 (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji serii H,
i)    3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii I,
j)    6.000.000 (sześć milionów) akcji serii J,
k)    12.000.000 (dwanaście milionów) akcji serii K.

§ 4

1.    Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2.    Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
3.    Spółka może emitować akcje na okaziciela albo akcje imienne.
4.    Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. Akcje imienne, z wyjątkiem ograniczeń wynikających z przepisów prawa, mogą być zamienione na akcje na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza złożony do Zarządu z podaniem ilości i numerów akcji imiennych podlegających zamianie. Uchwałę w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela Zarząd podejmuje w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku. W porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza punkt dotyczący zmiany statutu, celem dostosowania jego brzmienia do aktualnej ilości akcji imiennych i okazicielskich.

§ 5

1.    Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki lub obligacje z prawem pierwszeństwa. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne.

§ 6

1.    Organami Spółki są:
•    Zarząd
•    Rada Nadzorcza
•    Walne Zgromadzenie

§ 7

1.    Zarząd składa się od 2 (dwóch) do 4 (czterech) osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2.    Jednemu z powołanych członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa Zarządu; zaś co najmniej jednemu członkowi Zarządu funkcję Wiceprezesa Zarządu.
3.    Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałych Członków Zarządu.
4.    Okres kadencji liczony jest w latach obrotowych od dnia wejścia w życie uchwały powołującej (dzień powołania), przy czym w przypadku powołania w trakcie roku obrotowego Spółki, okres od dnia powołania do końca tego roku obrotowego jest traktowany jako pierwszy rok obrotowy trzyletniej kadencji.
5.    Powołując Zarząd Rada Nadzorcza wskazuje w uchwale Prezesa Zarządu oraz funkcje pozostałych członków Zarządu.

§ 8

1.    Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.    Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są:
a)    dwaj członkowie Zarządu łącznie lub
b)    członek Zarządu łącznie z prokurentem.
3.    Wyłącza się zastosowanie art. 3801 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych. Zakres i sposób wykonywania przez Zarząd obowiązku informacyjnego wobec Rady Nadzorczej zostanie wskazany w Regulaminie Zarządu zatwierdzanym przez Radę Nadzorczą.

§ 9

1.    Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku równości głosów podczas głosowania na posiedzeniu Zarządu, głos Prezesa Zarządu decyduje o wyniku głosowania.
2.    Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
3.    W sprawach nieprzekraczających zakresu zwykłego zarządu każdy z członków Zarządu może samodzielnie prowadzić sprawy Spółki. Uchwały Zarządu zapadają w sprawach przekraczających zwykły zarząd, a także w każdej sprawie, gdy zażąda tego chociażby jeden członek Zarządu.

§ 10

1.    Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat. Liczbę członków Rady Nadzorczej zgodnie z zapisami poprzedniego zdania ustala Walne Zgromadzenie. Okres kadencji liczony jest w latach obrotowych od dnia wejścia w życie uchwały powołującej (dzień powołania), przy czym w przypadku powołania w trakcie roku obrotowego Spółki, okres od dnia powołania do końca tego roku obrotowego jest traktowany jako pierwszy rok obrotowy pięcioletniej kadencji.
2.    Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może zmienić ilość członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej w toku kadencji.
3.    Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji na termin przypadający najdalej na dwa tygodnie, licząc od dnia powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki.
4.    Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji.
5.    Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje.
6.    Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywania funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi.
7.    W przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej, spowoduje spadek liczby członków Rady Nadzorczej poniżej 5 (pięciu), Zarząd Spółki ma obowiązek zwołać Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. W przypadku gdy wskutek wygaśnięcia mandatu skład tego organu liczy co najmniej 5 członków, Rada Nadzorcza może działać w składzie uszczuplonym.
8.    Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
9.    Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem postanowień Polityki Wynagrodzeń.

§ 11

1.    Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który szczegółowo określa tryb pracy Rady.
2.    Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej w formie pisemnej, podając proponowany porządek obrad. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być rozesłane wszystkim członkom Rady skutecznie co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. Zaproszenia mogą być rozsyłane pocztą elektroniczną na adresy wskazane Spółce przez pozostałych członków Rady Nadzorczej. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub utrudnionego kontaktu z nim, Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.
3.    Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Rady. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.
4.    Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem, pocztą elektroniczną, lub złożą podpisy na liście obecności. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
5.    Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6.    Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (środków telekomunikacyjnych – telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp. środki techniczne). Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
7.    Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych i Regulaminie Rady Nadzorczej.

§ 12

1.    Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2.    Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, oprócz innych spraw wskazanych w kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie:
a)    dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków o podziale zysku albo o pokryciu straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań (w tym sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej) zawierających elementy wymagane odpowiednimi regulacjami m.in. wyniki wspomnianych ocen i stawianie wniosków o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
b)    powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie ich w czynnościach,
c)    ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
d)    wyrażanie zgody na inne niż z tytułu wynagrodzenia za pracę świadczenia przez Spółkę na rzecz członków Zarządu,
e)    zatwierdzanie regulaminu Zarządu i regulaminu organizacyjnego,
f)    zawieranie umów pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz reprezentowanie Spółki w innych sprawach dotyczących świadczenia pracy na rzecz Spółki przez członka Zarządu; w takich przypadkach Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej, upoważniony do tego uchwałą Rady – w tym samym trybie składane są oświadczenia woli Spółki wynikające z wykonywania bądź dotyczące rozwiązania takich umów,
g)    wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
h)    zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki,
i)    wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
j)    rozpatrzenie i opiniowanie wniosków lub spraw wymagających uchwał Walnego Zgromadzenia,
k)    określenie sposobu wykonywania prawa głosu we władzach spółek, w których Spółka posiada akcje bądź udziały, w sprawach dotyczących:
i)    zmiany statutu lub umowy Spółki
ii)    podwyższenia lub obniżenia kapitału Spółki
iii)    połączenia, przekształcenia, rozwiązania lub likwidacji Spółki
iv)    zbycia akcji lub udziałów Spółki
v)    zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki, ustanowienia na nim prawa użytkowania bądź zbycia nieruchomości Spółki
l)    ustalenie jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki lub do wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
m)    wyrażanie zgody na :
i)    zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji w rozumieniu art. 90 h ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu powyższego przepisu, z uwzględnieniem art. 90 h – 90 l powyższej ustawy, w tym określonych tam wyłączeń od wymogu wyrażenia zgody, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 lit. f);
ii)    zawieranie umów długoterminowych rodzących zobowiązania Spółki w okresie dłuższym niż jeden rok, których wartość przekracza jednorazowo równowartość 20 % stanu kapitałów własnych wg ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki i które nie są objęte planem finansowym Spółki zatwierdzonym przez Radę;
iii)    zaciąganie przez Spółkę kredytów, pożyczek i dokonywanie innych czynności prawnych służących pozyskania finansowania dłużnego, jeśli łączna wartość takiej operacji przekracza jednorazowo 20 %, lub łącznie w ciągu roku obrotowego 50 % kapitałów własnych Spółki wg ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki;
iv)    zakup, sprzedaż, wynajem, zamianę, zastaw, ustanowienie hipoteki na majątku Spółki, jeśli łączna wartość takiego rozporządzenia przekroczy 30 % kapitałów własnych Spółki wg ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki;
v)    zawiązywanie przez Spółkę innej spółki, objęcie lub nabycie oraz zbycie akcji bądź udziałów w innych spółkach, za wyjątkiem przypadków, gdy objęcie lub nabycie następuje w zamian za wierzytelności Spółki w ramach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu bądź postępowania egzekucyjnego,
n)    sporządzania i składania Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
o)    podjęcia decyzji w przedmiocie czasowego odstąpienia od stosowania polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
3.    W sprawach dotyczących go osobiście bądź majątkowo członek Rady Nadzorczej nie może głosować.

§ 13

1.    W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje komitet audytu.
2.    W skład komitetu audytu wchodzi 3 członków.
3.    Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
4.    Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
5.    Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, lub też poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
6.    Komitet audytu działa zgodnie z postanowieniami art. 128 i nast. ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, oraz zgodnie ze swoim regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

§ 14

1.    Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, a także mogą się odbywać w Dąbrowie Górniczej lub w Warszawie.
2.    Walne Zgromadzenie może odbywać się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3.    Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i powinno się ono odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w zdaniu poprzednim.
4.    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki w miarę potrzeb z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.
5.    Zwołanie Walnego Zgromadzenia winno nastąpić w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku przez uprawniony podmiot.
6.    W przypadkach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy w terminach umożliwiających Zarządowi dochowanie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7.    Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
8.    Akcjonariusze zwołujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych lub na podstawie postanowienia sądu rejestrowego wydanego na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych mają obowiązek poinformowania Spółki, bez zbędnej zwłoki, o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9.    W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariuszy na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych lub na podstawie postanowienia sądu rejestrowego wydanego w trybie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd ma obowiązek niezwłocznie dokonać czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzaniem Walnego Zgromadzenia.
10.    Nie przewiduje się udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 15

1.    Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
2.    Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu bądź osobę przez niego wskazaną, a w braku i tych osób przez Akcjonariusza lub osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
3.    W obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczą członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej odpowiednio w składach umożliwiających udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

§ 16

1.    Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawach:
a)    rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
b)    o podziale zysku albo o pokryciu straty,
c)    udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
d)    tworzenia i znoszenia kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określenie ich przeznaczenia,
e)    postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
f)    powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
g)    powołania i odwołania likwidatorów,
h)    ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki,
i)    uchwalenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
j)    wprowadzenia akcji Spółki do zorganizowanego systemu obrotu papierami wartościowymi.
2.    Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa i niniejszym Statucie.
3.    Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
4.    Walne Zgromadzenie może określić maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej na dany rok obrotowy.

§ 17

1.    Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2.    Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
3.    Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.
4.    Walne Zgromadzenie może wyłączyć osiągnięty przez Spółkę zysk od podziału i przeznaczyć go na kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy lub inne fundusze celowe lub też inny dopuszczalny cel.
5.    Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz dnia wypłaty dywidendy, z uwzględnieniem art. 348 Kodeksu spółek handlowych.
6.    Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

§ 18

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 1994 roku.

§ 19

1.    Założycielami Spółki są:
a)    Przedsiębiorstwo Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo z siedzibą w Warszawie,
b)    Huta Katowice S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej,
c)    Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VARPLEX Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej,
d)    Selmers B.V. z siedzibą w Ursem - Królestwo Holandii,
e)    Grupa Inwestycyjna NYWIG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
f)    Huta „Andrzej” z siedzibą w Zawadzkiem,
g)    Huta Batory z siedzibą w Chorzowie.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.

 

Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu