Proces rekrutacji A A A

PROCES REKRUTACJI

 • Proces rekrutacji rozpoczyna się od zgłoszenia swojej aplikacji i gotowości do podjęcia rozmowy na temat ewentualnego zatrudnienia.
 • Kolejnym etapem jest złożenie w Biurze Zarządu i Personelu Spółki Curriculum Vitae potencjalnego pracownika.
 • Do CV prosimy o dołączenie klauzuli o następującej treści:

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez IZOSTAL S.A. z siedzibą ul. Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych,  w celu udziału w procesie rekrutacji prowadzonej przez IZOSTAL S.A.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że:
- mam prawo w dowolnym momencie do wycofania wyrażonej przeze mnie zgody poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres praca[at]izostal.com.pl lub listu na adres administratora danych osobowych, który znajduje się powyżej,
- wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 • Po złożeniu dokumentu, zainteresowany zapraszany jest do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Po dopełnieniu powyższych formalności osoba zainteresowana podjęciem zatrudnienia w IZOSTAL S.A. otrzymuje ofertę pracy w Spółce, bądź też informację o braku takiej oferty.
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119 z 04.05.2016 – RODO) informuję, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IZOSTAL S.A., ul. Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, 
 2. Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony danych osobowych, z  którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu prowadzonego procesu rekrutacji  – w zakresie zgodnym z art. 221 Kodeksu Pracy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w sytuacji kiedy zakres przesyłanych przez Pani/Pana danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych,
 1. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 2. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
 3. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli była ona podstawą do przetwarzania danych) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy,
 5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie to narusza zapisy RODO,
 6. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, 
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 
Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu