Wybrane dane finansowe A A A

Wybrane dane finansowe Izostal S.A.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   w tys. zł.

  2022 2021 2020 2019 2018
              Przychody netto ze sprzedaży produktów,  towarów i materiałów 1 044 671 686 432 759 796 717 129 808 128
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 873 14 395 16 915 14 722 16 130
Zysk (strata) brutto 19 945 18 498 16 479 14 488 18 013
Zysk (strata) netto 15 867 14 568 13 063 11 900 14 473
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -46 711 -4 581 9 396 42 051 -79 327
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -17 744 -10 629 -5 164 -10 389 -11 943
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 46 588 38 733 -5 421 -31 031 64 498
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów -17 867 23 523 -1 189 631 -26 772
Aktywa razem 649 810 674 672 512 601 489 988 533 156
Zobowiązania długoterminowe 31 700 28 347 24 738 35 792 31 885
Zobowiązania krótkoterminowe 389 556 429 747 281 964 257 731 312 406
Kapitał własny 228 554 216 578 205 899 196 465 188 865
Liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,48 0,44 0,40 0,36 0,44
Rozwodniona liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,48 0,44 0,40 0,36 0,44

 

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Izostal S.A.

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                             w tys. zł.

  2022    2021     2020 2019   2018 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 171 632 795 889 860 051 770 331 866 337
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 32 471 18 759 21 105 16 076 17 975
Zysk (strata) brutto 28 248 23 500 19 138 15 961 19 795
Zysk (strata) netto 22 484 18 551 15 177 13 031 15 886
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -44 207 2 618 15 252 41 459 -80 374
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -21 782 -9 444 -6 731 -12 721 -12 705
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 43 005 36 091 -11 888 -25 713 67 026
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów -22 984 29 265 -3 367 3 025 -26 053
Aktywa razem 693 232 720 184 540 329 537 853 564 281
Zobowiązania długoterminowe 41 818 39 448 37 851 50 140 37 317
Zobowiązania krótkoterminowe 407 605 455 530 291 937 288 717 336 693
Kapitał własny 243 809 225 206 210 541 198 996 190 271
Liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,69 0,57 0,46 0,40 0,49
Rozwodniona liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,69 0,57 0,46 0,40 0,49

 

Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu