Wybrane dane finansowe A A A

Wybrane dane finansowe Izostal S.A.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   w tys. zł.

  2020 2019 2018 2017 2016
              Przychody netto ze sprzedaży produktów,  towarów i materiałów 759 796 717 129 808 128 563 996 379 878
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 915 14 722 16 130 18 495 6 853
Zysk (strata) brutto 16 479 14 488 18 013 11 412 8 766
Zysk (strata) netto 13 063 11 900 14 473 9 136 7 093
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 9 396 42 051 -79 327 -19 495 29 730
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -5 164 -10 389 -11 943 -2 716 -7 174
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -5 421 -31 031 64 498 38 644 -3 079
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów -1 189 631 -26 772 16 433 19 477
Aktywa razem 512 601 489 988 533 156 456 261 365 471
Zobowiązania długoterminowe 24 738 35 792 31 885 31 610 33 607
Zobowiązania krótkoterminowe 281 964 257 731 312 406 247 301 161 337
Kapitał własny 205 899 196 465 188 865 177 350 170 527
Liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,40 0,36 0,44 0,28 0,22
Rozwodniona liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,40 0,36 0,44 0,28 0,22

 

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Izostal S.A.

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                             w tys. zł.

  2020 2019 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 860 051 770 331 866 337
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 105 16 076 17 975
Zysk (strata) brutto 19 138 15 961 19 795
Zysk (strata) netto 15 177 13 031 15 886
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 15 252 41 459 -80 374
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -6 731 -12 721 -12 705
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -11 888 -25 713 67 026
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów -3 367 3 025 -26 053
Aktywa razem 540 329 537 853 564 281
Zobowiązania długoterminowe 37 851 50 140 37 317
Zobowiązania krótkoterminowe 291 937 288 717 336 693
Kapitał własny 210 541 198 996 190 271
Liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,46 0,40 0,49
Rozwodniona liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,46 0,40 0,49

 

Izostal S.A. 2021 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu