Wybrane dane finansowe A A A

Wybrane dane finansowe Izostal S.A.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   w tys. zł.

  2021 2020 2019 2018 2017
              Przychody netto ze sprzedaży produktów,  towarów i materiałów 686 432 759 796 717 129 808 128 563 996
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 395 16 915 14 722 16 130 18 495
Zysk (strata) brutto 18 498 16 479 14 488 18 013 11 412
Zysk (strata) netto 14 568 13 063 11 900 14 473 9 136
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -4 581 9 396 42 051 -79 327 -19 495
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -10 629 -5 164 -10 389 -11 943 -2 716
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 38 733 -5 421 -31 031 64 498 38 644
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów 23 523 -1 189 631 -26 772 16 433
Aktywa razem 674 672 512 601 489 988 533 156 456 261
Zobowiązania długoterminowe 28 347 24 738 35 792 31 885 31 610
Zobowiązania krótkoterminowe 429 747 281 964 257 731 312 406 247 301
Kapitał własny 216 578 205 899 196 465 188 865 177 350
Liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,44 0,40 0,36 0,44 0,28
Rozwodniona liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,44 0,40 0,36 0,44 0,28

 

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Izostal S.A.

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                             w tys. zł.

     2021     2020 2019   2018    
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 795 889 860 051 770 331 866 337
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 759 21 105 16 076 17 975
Zysk (strata) brutto 23 500 19 138 15 961 19 795
Zysk (strata) netto 18 551 15 177 13 031 15 886
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 618 15 252 41 459 -80 374
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -9 444 -6 731 -12 721 -12 705
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 36 091 -11 888 -25 713 67 026
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów 29 265 -3 367 3 025 -26 053
Aktywa razem 720 184 540 329 537 853 564 281
Zobowiązania długoterminowe 39 448 37 851 50 140 37 317
Zobowiązania krótkoterminowe 455 530 291 937 288 717 336 693
Kapitał własny 225 206 210 541 198 996 190 271
Liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,57 0,46 0,40 0,49
Rozwodniona liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,57 0,46 0,40 0,49

 

Izostal S.A. 2021 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu