Wybrane dane finansowe A A A

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   w tys. zł.

  2017 2016 2015 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 563 996 379 878 210 061 209 669 323 427
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 495 6 853 3 426 5 268 15 905
Zysk (strata) brutto 11 412 8 766 3 102 6 160 16 382
Zysk (strata) netto 9 136 7 093 2 456 4 923 13 210
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -19 495 29 730 7 836 1 923 3 346
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 716 -7 174 -1 573 -11 217 -8 679
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 51 689 -3 079 -9 127 -5 458 -13 823
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów 29 478 19 477 -2 864 -14 752 -19 156
Aktywa razem 456 261 365 471 268 686 246 577 242 790
Zobowiązania długoterminowe 31 610 33 607 25 748 38 574 30 367
Zobowiązania krótkoterminowe 247 301 161 337 79 469 44 686 50 100
Kapitał własny 177 350 170 527 163 469 163 317 162 323
Liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,28 0,22 0,08 0,15 0,40
Rozwodniona liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą       (w zł) 0,28 0,22 0,08 0,15 0,40

 

Pliki do pobrania

Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu