Wybrane dane finansowe A A A

Wybrane dane finansowe Izostal S.A.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   w tys. zł.

  2018 2017 2016 2015 2014
              Przychody netto ze sprzedaży produktów,  towarów i materiałów 808 128 563 996 379 878 210 061 209 669
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 130 18 495 6 853 3 426 5 268
Zysk (strata) brutto 18 013 11 412 8 766 3 102 6 160
Zysk (strata) netto 14 473 9 136 7 093 2 456 4 923
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -79 327 -19 495 29 730 7 836 1 923
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -11 943 -2 716 -7 174 -1 573 -11 217
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 64 498 38 644 -3 079 -9 127 -5 458
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów -26 772 16 433 19 477 -2 864 -14 752
Aktywa razem 533 156 456 261 365 471 268 686 246 577
Zobowiązania długoterminowe 31 885 31 610 33 607 25 748 38 574
Zobowiązania krótkoterminowe 312 406 247 301 161 337 79 469 44 686
Kapitał własny 188 865 177 350 170 527 163 469 163 317
Liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,44 0,28 0,22 0,08 0,15
Rozwodniona liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,44 0,28 0,22 0,08 0,15

 

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Izostal S.A.

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                             w tys. zł.

  2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów,     towarów i materiałów 866 337
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 975
Zysk (strata) brutto 19 795
Zysk (strata) netto 15 886
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -80 374
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -12 705
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 67 026
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów -26 053
Aktywa razem 564 281
Zobowiązania długoterminowe 37 317
Zobowiązania krótkoterminowe 336 693
Kapitał własny 190 271
Liczba akcji 32 744 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,49
Rozwodniona liczba akcji 32 744 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą       (w zł) 0,49

 

Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu