Podstawowe wskaźniki finansowe A A A

  2017 2016 2015 2014 2013
Rentowność EBITDA
(EBITDA/przychody ze sprzedaży)
4,19% 3,19% 4,08% 4,86% 6,40%
Rentowność działalności operacyjnej
(zysk z działalności operacyjnej/przychody ze sprzedaży)
3,28% 1,80% 1,63% 2,51% 4,92%
Rentowność kapitału własnego ROE
(zysk netto w danym okresie/stan kapitałów własnych na koniec okresu)
5,15% 4,16% 1,5% 3,01% 8,14%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
(stosunek zobowiązań ogółem do kapitałów własnych)
157,3% 114,3% 64,4% 51,0% 49,6%
Wskaźnik płynności bieżącej
(stosunek stanu majątku obrotowego do sumy stanu zobowiązań bieżących na koniec danego okresu)
1,25 1,28 1,41 2,10 2,12

 

Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu