Regulamin Komitetu Audytu A A A

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Izostal S.A.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej IZOSTAL S.A. jest podstawowym dokumentem, który określa rolę, odpowiedzialność oraz zasady funkcjonowania Komitetu Audytu w Spółce.
 2. Komitet Audytu wspiera działania Rady Nadzorczej i jest ciałem doradczym działającym kolegialnie w ramach Rady Nadzorczej IZOSTAL S.A.
 3. Zadania Komitetu Audytu są realizowane poprzez przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji, wniosków, opinii i sprawozdań w formie uchwał podjętych przez Komitet Audytu.
 4. Podstawą działania Komitetu Audytu są niżej wymienione regulacje:
 • Ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji Europejskiej 2005/909/WE,
 • Zatwierdzony niniejszy regulamin i inne regulacje dotyczące Komitetu Audytu obowiązujące w IZOSTAL S.A.

 

 1. SKŁAD KOMITETU AUDYTU

 

 1. Komitet Audytu składa się z co najmniej 3 członków, powołanych przez Radę Nadzorczą spośród swoich członków.
 2. Pracami Komitetu Audytu kieruje jego Przewodniczący wybierany spośród swoich członków.
 3. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący jest niezależna od IZOSTAL S.A.
 4. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
 5. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa IZOSTAL S.A., lub też poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
 6. Kandydaci na członków Komitetu Audytu składają w Spółce stosowne oświadczenia o niezależności od IZOSTAL S.A., a w trakcie pełnienia funkcji niezwłocznie informują Spółkę o zaistniałych zmianach w zakresie spełniania kryteriów niezależności wymienionych w pkt II.7.
 7. Członek Komitetu Audytu jest niezależny w przypadku, gdy spełnia następujące kryteria:
 1. nie należy, ani w okresie 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla IZOSTAL S.A., w tym nie jest, ani nie był członkiem Zarządu lub innego organu zarządzającego IZOSTAL S.A. lub jednostki z nią powiązanej,
 2. nie jest, ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem IZOSTAL S.A. lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem sytuacji, gdy członkiem Komitetu Audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla IZOSTAL S.A., który został wybrany do Rady Nadzorczej IZOSTAL S.A. jako przedstawiciel pracowników,
 3. nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 lit a – e ustawy z 29 września 1991 roku o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad IZOSTAL S.A.,
 4. nie otrzymuje, lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia w znacznej wysokości od IZOSTAL S.A. lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymywał jako członek Rady Nadzorczej, w tym Komitetu Audytu.

Jako kryterium znacznego wynagrodzenia przyjmuje się wynagrodzenia powyżej 0,5% kosztów wynagrodzeń za poprzedni rok obrotowy, wykazywanych w sprawozdaniu finansowym IZOSTAL S.A.,

Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w nin. punkcie 4 d:

 • obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagrodzenia za wyniki,
 • nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w ramach planu emerytalnego, w tym wynagrodzenia odroczonego z tytułu wcześniejszej pracy w IZOSTAL S.A. w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w IZOSTAL S.A.
 1. nie utrzymuje, ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych z IZOSTAL S.A. lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc: właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem Rady Nadzorczej lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem Zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki,

Jako kryterium istotnych stosunków gospodarczych przyjmuje się 0,5% łącznej kwoty kosztów usług obcych za poprzedni rok obrotowy, wykazywanych w sprawozdaniu finansowym IZOSTAL S.A.,

 1. nie jest  i  w okresie ostatnich dwóch lat od dnia powołania, nie był:
 • właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego IZOSTAL S.A., lub jednostki z nią powiązanej,
 • członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego IZOSTAL S.A.,
 • pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla IZOSTAL S.A., w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego IZOSTAL S.A. lub jednostki z nią powiązanej,
 • inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu,
 1. nie jest członkiem Zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek Zarządu lub innego organu zarządzającego IZOSTAL S.A.,
 2. nie jest członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego IZOSTAL S.A.  dłużej niż 12 lat,
 3. nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do 4 stopnia – członka Zarządu lub innego organu zarządzającego IZOSTAL S.A. lub osoby, o której mowa w punktach 4 a–h,
 4. nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem Zarządu lub innego organu zarządzającego IZOSTAL S.A. lub osoby, o której mowa w punktach 4 a-h.

 

 1. ZADANIA KOMITETU AUDYTU

 

 1. Do zadań Komitetu Audytu w szczególności należy:
 1. monitorowanie:
 • procesu sprawozdawczości finansowej,
 • skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
 • wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej,
 1. kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej w szczególności w przypadku, gdy na rzecz IZOSTAL S.A. świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie,
 2. informowanie Rady Nadzorczej IZOSTAL S.A. o wynikach badania oraz wyjaśnienie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w IZOSTAL S.A., a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania,
 3. dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług nie będących badaniem w IZOSTAL S.A.,
 4. opracowanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania,
 5. określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez IZOSTAL S.A.,
 6. przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej powołania firmy audytorskiej zgodnie z zapisami zatwierdzonej przez IZOSTAL S.A. Polityki Wyboru Firmy Audytorskiej,
 7. opracowanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci audytorskiej, dozwolonych usług nie będących badaniem,
 8. przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w IZOSTAL S.A.,
 9. omawianie z kierownictwem IZOSTAL S.A. strategii i programów oceny zagrożeń oraz zabezpieczeń przed powstaniem takowych zagrożeń,
 10. informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich znaczących kwestiach wynikłych podczas prac Komitetu Audytu,
 11. składanie na rzecz Rady Nadzorczej rocznego sprawozdania z działalności Komitetu Audytu,
 12. opracowanie corocznych harmonogramów działań, określających podstawowe zadania do realizacji przez Komitet Audytu w danym roku obrotowym i przekazywanie ich do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej.

 1. UPRAWNIENIA KOMITETU AUDYTU

 

 1. W celu wykonywania swoich zadań, Komitet Audytu ma dostęp do wszelkiego rodzaju informacji w IZOSTAL S.A., dotyczących zakresu jego działania.
 2. Komitet Audytu może inicjować podjęcie specjalnych działań w obszarach zbieżnych z zakresem swoich zadań. O podjęciu tego rodzaju działań, których wykonanie może być powierzone jednostkom organizacyjnym Spółki, Komitet Audytu ma obowiązek poinformować Zarząd Spółki.
 3. Komitet Audytu w uzasadnionych przypadkach jest uprawniony do zasięgania opinii podmiotów zewnętrznych na koszt Spółki, w zakresie obszarów objętych nadzorem Komitetu Audytu, z zastrzeżeniem uzyskania wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej.

 

 1. SPOSÓB DZIAŁANIA KOMITETU AUDYTU

 

 1. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu Audytu, a pod nieobecność Przewodniczącego wyznaczony przez niego członek Komitetu Audytu.
 2. Posiedzenia Komitetu Audytu odbywają się co najmniej trzy razy do roku przed rozpoczęciem procesu badania sprawozdań finansowych oraz przed opublikowaniem przez IZOSTAL S.A. sprawozdań finansowych (półrocznych i rocznych).
 3. Posiedzenia Komitetu Audytu zwołuje jego Przewodniczący. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia, zawierające porządek obrad, należy przekazać członkom Komitetu Audytu oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej, nie później niż na 5 (pięć) dni przed posiedzeniem, a w nagłych sprawach nie później, niż na 1 (jeden) dzień przed posiedzeniem.
 4. W posiedzeniach Komitetu Audytu mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.
 5. Przewodniczący Komitetu Audytu ma prawo zapraszać na posiedzenia Komitetu Audytu osoby z Zarządu Spółki, doradców, ekspertów oraz pracowników firmy audytorskiej, jeżeli uzna to za stosowne.
 6. Przewodniczący ustala porządek obrad Komitetu Audytu, sprawuje też nadzór nad organizowaniem dystrybucji materiałów oraz sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu Audytu.
 7. Przewodniczący może wyznaczyć Sekretarza Komitetu Audytu, którego zadaniem będzie w szczególności sporządzanie protokołów z posiedzeń Komitetu Audytu.
 8. Harmonogram stałych posiedzeń, a także główne punkty porządku ich obrad są uzgadniane przez Komitet Audytu i zatwierdzane przez Radę Nadzorczą w okresach rocznych. Dodatkowe posiedzenia mogą odbywać się na wniosek każdego z członków Komitetu Audytu oraz członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
 9. Rekomendacje, wnioski, opinie i oceny Komitetu Audytu są przyjmowane w drodze uchwały i prezentowane są Radzie Nadzorczej przez Przewodniczącego Komitetu Audytu, z poinformowaniem Zarządu Spółki.
 10. Uchwały Komitetu Audytu podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu. Dla ważności uchwał w posiedzeniu Komitetu musi uczestniczyć minimum dwóch członków Komitetu Audytu.
 11. Członkowie Komitetu Audytu mogą brać udział w posiedzeniach Komitetu oraz głosować nad podjęciem uchwał osobiście lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Obsługę Komitetu Audytu w zakresie organizacyjno-technicznym zapewnia Spółka.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje po zatwierdzeniu jego treści przez Radę Nadzorczą Spółki.
Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu