Raporty bieżące A A A

Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN700 w ramach umowy ramowej zawartej z O.G.P. Gaz-System S.A.

30-06-2020 12:31

Numer raportu: 19/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

TREŚĆ RAPORTU:
Zarząd Izostal S.A. zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2020 roku, po otwarciu przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku zawartych umów ramowych na dostawy izolowanych rur stalowych DN700 o długości około 37 km dla zadania inwestycyjnego Gazociąg DN700 Polska - Litwa odcinek południowy zamówienie 1 (nr postępowania: ZP/2020/06/0111/PI), w ramach Umowy Ramowej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku, powziął informację, że złożona przez Izostal S.A. oferta o wartości 35,5 mln PLN netto, co stanowi 43,7 mln PLN brutto, okazała się najkorzystniejsza.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w terminie od 15 października 2020 roku do 15 marca 2021 roku.

O otrzymaniu oficjalnej informacji o wyborze oferty Izostal S.A. jako najkorzystniejszej Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Prezes Zarządu Marek Mazurek, 2020-06-30
Wiceprezes Zarządu Michał Pietrek, 2020-06-30

INFORMACJE O PODMIOCIE:
Pełna nazwa emitenta: IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
Skrócona nazwa emitenta: IZOSTAL S.A
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Przemysł inne (pin)
Adres: 47-113 Kolonowskie Opolska 29
Telefon: (77) 405 65 00
Fax: (77) 405 65 01
e-mail: info@izostal.com.pl
www.izostal.com.pl
NIP:756-00-10-641
REGON: 530884678

 

Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu