Raporty bieżące A A A

Informacja o złożeniu w ramach umowy ramowej zawartej z O.G.P. Gaz-System S.A. najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN 1000.

08-01-2019 13:52

Numer raportu: 1/2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
 
TREŚĆ RAPORTU:
Zarząd Izostal S.A. zawiadamia, że w dniu 8 stycznia 2019 roku, po otwarciu przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego - Gazociąg DN 1000 Polska - Słowacja o długości 19 km, w ramach umowy ramowej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku, powziął informację, że złożona przez Izostal S.A. (Lider Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. oraz Stalprofil S.A.) oferta o wartości 33.091 tys. PLN netto, co stanowi 40.702 tys. PLN brutto, okazała się najkorzystniejsza.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w terminie od 1 czerwca 2019 roku do 30 września 2019 roku.

O otrzymaniu oficjalnej informacji o wyborze oferty jako najkorzystniejszej Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Prezes Zarządu Marek Mazurek, 2019-01-08
Wiceprezes Zarządu Michał Pietrek, 2019-01-08

INFORMACJE O PODMIOCIE:
Pełna nazwa emitenta: IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
Skrócona nazwa emitenta: IZOSTAL S.A
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Przemysł inne (pin)
Adres: 47-113 Kolonowskie Opolska 29
Telefon: (77) 405 65 00      
Fax: (77) 405 65 01
e-mail: info@izostal.com.pl
www.izostal.com.pl
NIP:756-00-10-641
REGON: 530884678


 

Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu