Raporty bieżące A A A

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Spółki Izostal S.A.

20-07-2021 09:15

Numer raportu: 18/2021

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
TREŚĆ RAPORTU:
Zarząd Izostal S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 20 lipca 2021 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 19 lipca 2021 r. przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki, przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 kwietnia 2021 r. w uchwale nr 17/2021.

Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (RMF).

Załącznik:
STATUT IZOSTAL SA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Prezes Zarządu Marek Mazurek 2021-07-20
Wiceprezes Zarządu Michał Pietrek 2021-07-20
 
INFORMACJE O PODMIOCIE:
Pełna nazwa emitenta: IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
Skrócona nazwa emitenta: IZOSTAL S.A
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Przemysł inne (pin)
Adres: 47-113 Kolonowskie Opolska 29
Telefon: (77) 405 65 00      
Fax: (77) 405 65 01
e-mail:info@izostal.com.pl
www.izostal.com.pl
NIP:756-00-10-641
REGON: 530884678

 

Izostal S.A. 2021 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu