Raporty bieżące A A A

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 29 kwietnia 2021 roku

29-04-2021 14:32

Numer raportu: 12/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ RAPORTU:
Zarząd Izostal S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 29 kwietnia 2021 roku, wraz z podaniem wyników głosowania nad każdą z uchwał.
Jednocześnie Zarząd Izostal S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad.

Podczas Walnego Zgromadzenia żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu z obrad Zgromadzenia.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 6, 7, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Załączniki:
TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE IZOSTAL S.A. W DNIU 29 KWIETNIA 2021 ROKU.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Prezes Zarządu Marek Mazurek 2021-04-29
Wiceprezes Zarządu Michał Pietrek 2021-04-29

INFORMACJE O PODMIOCIE:
Pełna nazwa emitenta: IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
Skrócona nazwa emitenta: IZOSTAL S.A
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Przemysł inne (pin)
Adres: 47-113 Kolonowskie, ul. Opolska 29
Telefon: (77) 405 65 00
Fax: (77) 405 65 01
e-mail: info@izostal.com.pl
www.izostal.com.pl
NIP:756-00-10-641
REGON: 530884678

 

Izostal S.A. 2021 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu