Raporty bieżące A A A

Wybór oferty Izostal S.A. jako jednej z najkorzystniejszych w postępowaniu mającym na celu zawarcie Umów Ramowych w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A. – Części nr 1, 2, 3 oraz 4.

19-07-2019 18:13

Numer raportu: 21/2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
 
TREŚĆ RAPORTU:
W dniu 19 lipca 2019 roku Izostal S.A. powziął informację o wyborze przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), oferty złożonej przez Izostal S.A. jako jednej z sześciu najkorzystniejszych w postępowaniu mającym na celu zawarcie Umów Ramowych w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A. – Części nr 1, 2, 3 oraz 4. Numer postępowania: ZP/2018/11/0101/PI.
 
Przedmiotem zamówień wykonawczych udzielanych na podstawie Umów Ramowych będzie:
  • dla części nr 1: dostawa fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie (opcjonalnie pokrytych laminatem) rur stalowych o średnicy DN1000;
  • dla części nr 2: dostawa fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie (opcjonalnie pokrytych laminatem) rur stalowych o średnicy DN700;
  • dla części nr 3: dostawa fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie (opcjonalnie pokrytych laminatem) rur stalowych o średnicy DN500;
  • dla części nr 4: dostawa fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur osłonowych o średnicy od DN700 do DN1200.
Na podstawie zawartych Umów Ramowych Zamawiający przewiduje dostawy rur, o długości całkowitej około 1.707 km, dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A.
 
Zamawiający podał, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Umów Ramowych 3.435.580 tys. zł brutto.
 
Zamawiający podaje, że zawrze Umowy Ramowe na okres 8 lat od dnia ich zawarcia.
 
O zawarciu Umów Ramowych z O.G.P. Gaz-System S.A. oraz istotnych warunkach zawartych w tych Umowach, Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
 
Po podpisaniu Umów Ramowych, Zamawiający będzie udzielał zamówień wykonawczych. Wykonawca zamówienia wykonawczego zostanie wyłoniony w wyniku zaproszenia do składania ofert. Jedynym kryterium oceny ofert składanych w wyniku zaproszenia do składania ofert będzie cena brutto.
 
Zarząd Spółki uznaje opisane informacje za istotne ze względu na wysoką wartość w/w Umów Ramowych. Ewentualna realizacja Umów Częściowych zawieranych w ramach przedmiotowych Umów Ramowych może mieć wpływ na wzrost przychodów Spółki.
 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Prezes Zarządu Marek Mazurek 2019-07-19
Wiceprezes Zarządu Michał Pietrek 2019-07-19
 
INFORMACJE O PODMIOCIE:
Pełna nazwa emitenta: IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
Skrócona nazwa emitenta: IZOSTAL S.A
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Przemysł inne (pin)
Adres: 47-113 Kolonowskie Opolska 29
Telefon: (77) 405 65 00      
Fax: (77) 405 65 01
e-mail: info@izostal.com.pl
www.izostal.com.pl
NIP:756-00-10-641
REGON: 530884678
 
Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu