Raporty bieżące A A A

Wybór oferty Izostal S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

27-05-2020 09:12

Numer raportu: 11/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

TREŚĆ RAPORTU:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2020 z dnia 19 maja 2020 roku Zarząd Izostal S.A. (Spółka, Wykonawca) informuje, że w dniu 27 maja 2020 roku, powziął informację o wyborze przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), oferty złożonej przez Izostal S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku zawartych umów ramowych na dostawy izolowanych rur stalowych DN700 o długości około 63 km dla zadania inwestycyjnego Gazociąg DN700 Polska - Litwa odcinek południowy zamówienie 3.

Wartość złożonej przez Spółkę oferty wynosi 45,9 mln PLN netto, co stanowi 56,5 mln PLN brutto.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w terminie od 1 października 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku.

O zawarciu umowy z O.G.P. Gaz-System S.A. na przedmiotowe zadanie Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
 
Przedmiotowa umowa stanowić będzie Umowę Częściową w ramach zawartej Umowy Ramowej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 24/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Prezes Zarządu Marek Mazurek, 2020-05-27
Wiceprezes Zarządu Michał Pietrek, 2020-05-27

INFORMACJE O PODMIOCIE:
Pełna nazwa emitenta: IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
Skrócona nazwa emitenta: IZOSTAL S.A
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Przemysł inne (pin)
Adres: 47-113 Kolonowskie Opolska 29
Telefon: (77) 405 65 00
Fax: (77) 405 65 01
e-mail: info@izostal.com.pl
www.izostal.com.pl
NIP:756-00-10-641
REGON: 530884678

 

Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu