Raporty bieżące A A A

Wybór oferty Izostal S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

01-07-2020 14:40

Numer raportu: 20/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

TREŚĆ RAPORTU:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku Zarząd Izostal S.A. (Spółka, Wykonawca) informuje, że w dniu 1 lipca 2020 roku, powziął informację o wyborze przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), oferty złożonej przez Izostal S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku zawartych umów ramowych na dostawy izolowanych rur stalowych DN700 o długości około 37 km dla zadania inwestycyjnego Gazociąg DN700 Polska - Litwa odcinek południowy zamówienie 1.

Wartość złożonej przez Spółkę oferty wynosi 35,5 mln PLN netto, co stanowi 43,7 mln PLN brutto.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w terminie od 15 października 2020 roku do 15 marca 2021 roku.

O zawarciu umowy z O.G.P. Gaz-System S.A. na przedmiotowe zadanie Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
 
Przedmiotowa umowa stanowić będzie Umowę Częściową w ramach zawartej Umowy Ramowej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 24/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Prezes Zarządu Marek Mazurek, 2020-07-01
Wiceprezes Zarządu Michał Pietrek, 2020-07-01

INFORMACJE O PODMIOCIE:
Pełna nazwa emitenta: IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
Skrócona nazwa emitenta: IZOSTAL S.A
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Przemysł inne (pin)
Adres: 47-113 Kolonowskie Opolska 29
Telefon: (77) 405 65 00
Fax: (77) 405 65 01
e-mail: info@izostal.com.pl
www.izostal.com.pl
NIP:756-00-10-641
REGON: 530884678

 

Izostal S.A. 2021 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu