Raporty bieżące A A A

Wybór oferty Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

11-05-2022 13:00

Numer raportu: 16/2022

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
 
TREŚĆ RAPORTU:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2022, Zarząd Izostal S.A. (Spółka, Wykonawca) informuje, że w dniu 11 maja 2022 roku, powziął informację o wyborze przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), oferty złożonej przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Dostawa fabrycznie nowych, izolowanych rur stalowych na potrzeby realizacji gazociągu Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń”, numer postępowania: ZP/2022/01/0009/SWI.
 
Wartość złożonej przez Konsorcjum oferty wynosi 92,4 mln PLN netto, co stanowi 113,7 mln PLN brutto.
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje dostawy izolowanych rur stalowych o średnicy DN700 o łącznej długości około 40 km w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.
 
O zawarciu umowy z O.G.P. Gaz-System S.A. na przedmiotowe zadanie Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Prezes Zarządu Marek Mazurek, 2022-05-11
Wiceprezes Zarządu, Michał Pietrek, 2022-05-11
 
INFORMACJE O PODMIOCIE:
Pełna nazwa emitenta: IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
Skrócona nazwa emitenta: IZOSTAL S.A
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Przemysł inne (pin)
Adres: 47-113 Kolonowskie Opolska 29
Telefon: (77) 405 65 00
Fax: (77) 405 65 01
e-mail: info@izostal.com.pl
www.izostal.com.pl
NIP:756-00-10-641
REGON: 530884678
 
Izostal S.A. 2021 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu