Raporty bieżące A A A

Zawarcie aneksu do Umowy Ramowej oraz aneksu do umowy ustanawiającej hipotekę na rzecz mBank S.A.

30-07-2019 11:53

Numer raportu: 23/2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

TREŚĆ RAPORTU:
Zarząd Izostal S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 roku informuje, że w dniu 30 lipca 2019 roku powziął informację o drugostronnym podpisaniu przez mBank S.A. (Bank) z siedzibą w Warszawie aneksu do Umowy Ramowej (poprzednio Umowa Współpracy) oraz aneksu do Umowy ustanawiającej hipotekę na rzecz mBank S.A.

W wyniku zawarcia aneksu do Umowy Ramowej zwiększona została wartość linii kredytowej z 70.000 tys. zł. na 150.000 tys. zł.
W ramach w/w linii Spółka może korzystać z następujących produktów bankowych:
•    akredytyw bez pokrycia z góry w walucie PLN, EUR i USD do kwoty 150.000 tys. zł.,
•    gwarancji w walucie PLN, EUR i USD do kwoty 150.000 tys. zł.,
•    kredytów obrotowych o charakterze nieodnawialnym w walucie PLN, EUR i USD do kwoty 150.000 tys. zł.,
•    kredytów odnawialnych w walucie PLN, EUR i USD do kwoty 150.000 tys. zł.,

W wyniku zawartego aneksu do Umowy Ramowej przedłużony zostaje okres korzystania z udzielonej linii kredytowej z dnia 29 czerwca 2021 roku na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Podstawowe zabezpieczenie linii kredytowej udzielonej przez Bank stanowią:
•    hipoteka umowna łączna do kwoty 195.000 tys. zł. ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Kolonowskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1S/00040617/8 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
•    oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
•    cesja należności z kontraktu w przypadku przekroczenia kredytu na wartość ponad 70.000 tys. zł.

Warunki finansowe, na których Spółka korzysta z przyznanych limitów nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR, EURIBOR, LIBOR powiększonej o marżę banku.

Pozostałe istotne warunki udzielonego kredytu nie uległy zmianie.

Udostępniony przez Bank limit kredytowy stanowi źródło finansowania działalności operacyjnej Spółki.

Ponadto Spółka w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2016 z dnia 1 lipca 2016 informuje, że w dniu 30 lipca 2019 roku powzięła informację o drugostronnym podpisaniu przez Bank aneksu do Umowy ustanawiającej hipotekę, na podstawie którego zwiększona zostaje wartość hipoteki umownej łącznej z kwoty 91.000 tys. zł. do kwoty 195.000 tys. zł., na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kolonowskie, gmina Kolonowskie, przy ulicy Opolskiej numer 29, stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych 2/6, 151, 153/3, 164, 165 i 166/2, z obrębu 0039 Kolonowskie, oraz na nieruchomościach budynkowych będących własnością Spółki, posadowionych na tym gruncie, stanowiących odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowych Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1S/00040617/8.

Przedmiotowa hipoteka stanowi zabezpieczenie spłaty linii kredytowej udostępnionej w ramach Aneksu do Umowy Ramowej, o którym mowa wyżej.

W ślad za podpisanym aneksem do umowy ustanawiającej hipotekę zostanie dokonany właściwy wpis zmiany treści hipoteki poprzez podwyższenie sumy hipoteki do kwoty 195.000 tys. zł.

Według wiedzy Spółki pomiędzy Izostal S.A., a Bankiem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi nie istnieją żadne powiązania.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Prezes Zarządu Marek Mazurek 2019-07-30
Prokurent Marek Matheja 2019-07-30

INFORMACJE O PODMIOCIE:
Pełna nazwa emitenta: IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
Skrócona nazwa emitenta: IZOSTAL S.A
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Przemysł inne (pin)
Adres: 47-113 Kolonowskie Opolska 29
Telefon: (77) 405 65 00      
Fax: (77) 405 65 01
e-mail: info@izostal.com.pl
www.izostal.com.pl
NIP:756-00-10-641
REGON: 530884678
 

Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu