Raporty bieżące A A A

Zawarcie przez Izostal S.A. Umowy Częściowej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

24-07-2020 11:30

Numer raportu: 22/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
 
TREŚĆ RAPORTU:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku Zarząd Izostal S.A. (Spółka, Wykonawca) informuje, że w dniu 24 lipca 2020 roku, powziął informację o drugostronnym podpisaniu Umowy Częściowej z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający). Umowa Częściowa realizowana będzie w ramach zawartej Umowy Ramowej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku.
 
Przedmiotem Umowy Częściowej jest wyprodukowanie, sprzedaż i dostawa izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych DN700 dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez O.G.P. Gaz-System S.A. - Gazociąg DN700 Polska - Litwa odcinek południowy, zamówienie 1 o długości około 37 km.
 
Wartość Umowy Częściowej wynosi 35,5 mln PLN netto, co stanowi 43,7 mln PLN brutto.
 
Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy Częściowej w terminie od 15 października 2020 roku do 15 marca 2021 roku.
 
Szczegółowe warunki na jakich realizowana będzie w/w Umowa Częściowa, w tym opis kar umownych, określone zostały w Umowie Ramowej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku.
 
Zarząd Spółki uznaje opisaną umowę za istotną ze względu na jej wysoką wartość. Realizacja w/w umowy będzie miała wpływ na wzrost przychodów Spółki.
 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Prezes Zarządu Marek Mazurek, 2020-07-24
Wiceprezes Zarządu Michał Pietrek, 2020-07-24
 
INFORMACJE O PODMIOCIE:
Pełna nazwa emitenta: IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
Skrócona nazwa emitenta: IZOSTAL S.A
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Przemysł inne (pin)
Adres: 47-113 Kolonowskie Opolska 29
Telefon: (77) 405 65 00
Fax: (77) 405 65 01
e-mail: info@izostal.com.pl
www.izostal.com.pl
NIP:756-00-10-641
REGON: 530884678
 
Izostal S.A. 2021 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu