Raporty bieżące A A A

Zawarcie przez Konsorcjum w składzie Izostal S.A. oraz Ferrum S.A. Umowy w zakresie dostaw rur oraz łuków na rzecz PERN S.A.

14-07-2020 12:16

Numer raportu: 21/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
 
TREŚĆ RAPORTU:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku Zarząd Izostal S.A. (Spółka) informuje, że Konsorcjum firm w składzie: Izostal S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Ferrum S.A. (Lider Konsorcjum) w dniu 14 lipca 2020 roku zawarło z PERN S.A. z siedzibą w Płocku (Zamawiający), Umowę na „Dostawy i przechowanie rur oraz łuków na potrzeby realizacji rurociągu produktowego relacji Boronów – Trzebinia”.
 
Przedmiot Umowy obejmuje dostawy obligatoryjne oraz 6-miesięczne przechowanie izolowanych rur stalowych: DN250, DN500 i DN700 oraz łuków DN250. Umowa daje PERN S.A. uprawnienie do rozszerzenia przedmiotu Umowy w zakresie dostaw i przechowywania opcjonalnego na okres do 24 miesięcy od daty wybranych dostaw, przy czym decyzję o skorzystaniu z tego uprawnienia Zamawiający powinien przekazać Konsorcjum na piśmie przed upływem 6-miesiecznego okresu przechowania obligatoryjnego.
 
Zgodnie z Umową dostawy obligatoryjne będą realizowane w terminie do 31 marca 2021 roku.
 
Maksymalne wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy obejmującego dostawy i przechowanie obligatoryjne oraz dostawy i przechowywanie opcjonalne wynosi ok. 34,33 mln zł netto, co stanowi 42,23 mln zł brutto (w tym wartość dostaw obligatoryjnych wynosi 31,32 mln zł netto, co stanowi 38,52 mln zł brutto).
 
Udział stron Konsorcjum w realizacji Umowy wynikać będzie z faktycznego zaangażowania odpowiednio Izostal S.A. oraz Ferrum S.A. w poszczególne etapy przygotowania oraz realizacji dostaw. Na dzień zawarcia Umowy szacuje się większościowy udział Lidera Konsorcjum w realizacji umowy, przy czym mając na uwadze perspektywę czasową realizacji dostaw jak również wymagania logistyczne z tym związane zaangażowanie stron Konsorcjum w realizację Umowy nie ma charakteru stałego i może ulec zmianie.
 
Umowa przewiduje kary umowne na rzecz PERN S.A.: za opóźnienia nie przekraczające 30 dni w realizacji dostaw lub dostaw opcjonalnych w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto należnego Konsorcjum z tytułu realizacji tych dostaw za każdy dzień opóźnienia; za opóźnienia, przekraczające 30 dni w realizacji dostaw lub dostaw opcjonalnych w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto należnego Konsorcjum z tytułu realizacji tych dostaw za każdy dzień opóźnienia; za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto należnego Konsorcjum z tytułu realizacji odnośnych dostaw. Łączna wysokość kar umownych, nie może przekroczyć 20% wartości netto dostaw obligatoryjnych. Ponadto Umowa przewiduje karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy przez Konsorcjum z przyczyn leżących po stronie Konsorcjum w wysokości 20% wartości netto dostaw obligatoryjnych.
 
Przedmiot Umowy objęty jest 48 miesięczną gwarancją jakości. Dla zapewnienia należytego wykonania Umowy Konsorcjum wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości stanowiącej 10% Wynagrodzenia określonego w Umowie.
 
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych dla tego typu umów.
 
Zarząd Spółki uznaje opisaną Umowę za istotną ze względu na jej wysoką wartość. Realizacja w/w Umowy będzie miała wpływ na wzrost przychodów Spółki.
 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Prezes Zarządu Marek Mazurek, 2020-07-14
Wiceprezes Zarządu Michał Pietrek, 2020-07-14
 
INFORMACJE O PODMIOCIE:
Pełna nazwa emitenta: IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
Skrócona nazwa emitenta: IZOSTAL S.A
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Przemysł inne (pin)
Adres: 47-113 Kolonowskie Opolska 29
Telefon: (77) 405 65 00
Fax: (77) 405 65 01
e-mail: info@izostal.com.pl
www.izostal.com.pl
NIP:756-00-10-641
REGON: 530884678
 
Izostal S.A. 2021 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu