Raporty bieżące A A A

Zmniejszenie ogólnej liczby głosów w Spółce Izostal S.A. poniżej 5% przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

02-09-2020 19:05

Numer raportu: 23/2020

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.
 
TREŚĆ RAPORTU:
Zarząd Izostal S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 września 2020 roku otrzymał zawiadomienie od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) działającego w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych („Fundusze”) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.  Dz.U. 2019 poz.  623; "Ustawa"), w którym poinformowało o zmniejszeniu udziału przez Fundusze w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. z siedzibą w Kolonowskiem poniżej progu 5%.
 
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem:
 
„Zmniejszenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce poniżej 5% nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 28 sierpnia 2020 r. przez Fundusze transakcji sprzedaży 99 011 (słownie: dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy jedenastu) akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Transakcja").
 
Transakcja została rozliczona w dniu 1 września 2020 r.
 
Przed Transakcją Fundusze posiadały łącznie 1 725 542 (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcje Spółki, które stanowiły 5,27% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do 1 725 542 (słownie: jednego miliona siedmiuset dwudziestu pięciu tysięcy pięciuset czterdziestu dwóch) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentowały 5,27 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
Po zawarciu oraz rozliczeniu Transakcji Fundusze posiadają łącznie 1 626 531 (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset trzydzieści jeden) akcji Spółki, które stanowią 4,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniają do 1 626 531 (słownie: jednego miliona sześciuset dwudziestu sześciu tysięcy pięciuset trzydziestu jeden) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 4,97% ogólnej liczby głosów w Spółce.
 
Ponadto Towarzystwo informuje, że:
1) Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki,
2) Fundusze nie zawarły umów z osobami trzecimi, określonymi w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy,
3) Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.” 
 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Prezes Zarządu Marek Mazurek 2020-09-02
Prokurent Marek Matheja 2020-09-02
 
INFORMACJE O PODMIOCIE:
Pełna nazwa emitenta: IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
Skrócona nazwa emitenta: IZOSTAL S.A
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Przemysł inne (pin)
Adres: 47-113 Kolonowskie Opolska 29
Telefon: (77) 405 65 00
Fax: (77) 405 65 01
e-mail: info@izostal.com.pl
www.izostal.com.pl
NIP:756-00-10-641
REGON: 530884678
 
Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu