Raporty bieżące A A A

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. poniżej 5% przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

10-12-2018 07:56

Numer raportu: 30/2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

TREŚĆ RAPORTU:
Zarząd Izostal S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 10 grudnia 2018 roku otrzymał zawiadomienie od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (ALTUS TFI S.A.) w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A., przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), w którym poinformował, że fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. zmniejszyły swój udział poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Izostal S.A.

Zgodnie z otrzymanym od ALTUS TFI S.A. zawiadomieniem:
„Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek przejęcia w dniu 4 grudnia 2018 r. przez Rockbridge TFI od ALTUS TFI zarządzania następującymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi:
•    ALTUS FIZ AKCJI +,
•    ALTUS ASZ FIZ Rynków Zagranicznych 2,
•    ALTUS FIZ Aktywny Akcji,
•    ALTUS ASZ FIZ Global Opportunities,
•    ALTUS FIZ Akcji Globalnych 2,
•    Altus Market Neutral High Dividend FIZ.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 1 871 204 akcji Spółki, stanowiących 5,72% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1 871 204 głosów, co stanowiło 5,72% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
Po zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 1 566 124 akcji Spółki, stanowiących 4,78% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1 566 124 głosów w Spółce, co stanowi 4,78% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Ogólna liczba akcji Spółki oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi 32 744 000.

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy. Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Prezes Zarządu Marek Mazurek 2018-12-10
Prokurent Marek Matheja 2018-12-10

INFORMACJE O PODMIOCIE:
Pełna nazwa emitenta: IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
Skrócona nazwa emitenta: IZOSTAL S.A
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Przemysł inne (pin)
Adres: 47-113 Kolonowskie, ul. Opolska 29
Telefon: (77) 405 65 00            
Fax: (77) 405 65 01
e-mail: info@izostal.com.pl
www.izostal.com.pl
NIP: 756-00-10-641
REGON: 530884678

Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu