Raporty bieżące A A A

Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. powyżej 5% przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

15-12-2018 11:04

Numer raportu: 31/2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.
 
TREŚĆ RAPORTU:
Zarząd Izostal S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 15 grudnia 2018 roku otrzymał zawiadomienie od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”, „Rockbridge TFI S.A.”) działającego w imieniu i na rzecz zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych („Fundusze”), przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i 69a ust. 1 pkt 3 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 litera a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 51; „Ustawa”), w którym poinformowało, że Fundusze zarządzane przez Rockbridge TFI S.A. zwiększyły swój udział powyżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Izostal S.A.
 
Zgodnie z otrzymanym od Rockbridge TFI S.A. zawiadomieniem: 
„Zwiększenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce powyżej 5% nastąpiło na skutek przejęcia przez Towarzystwo w dniu 11 grudnia 2018 r. od Altus TFI S.A. zarządzania funduszami inwestycyjnymi („Transakcja”). W składzie portfeli przejętych funduszy inwestycyjnych znajdują się akcje Spółki, w liczbie 1 125 488 (słownie: jednego miliona stu dwudziestu pięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu ośmiu), które stanowią 3,43% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 1 125 488 (słownie: jednego miliona stu dwudziestu pięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu ośmiu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 3,43% ogólnej liczby głosów w Spółce.
 
Przed transakcją Fundusze posiadały łącznie 971 119 (słownie dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dziewiętnaście) akcji Spółki, które stanowiły 2,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniały do 971 119 (słownie: dziewięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy stu dziewiętnastu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentowały 2,97% ogólnej liczby głosów w Spółce.
 
Po zawarciu Transakcji Fundusze posiadają łącznie 2 096 607 (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedem) akcji, które stanowią 6,40% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 2 096 607 (słownie: dwóch milionów dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset siedmiu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 6,40% ogólnej liczby głosów w Spółce.
 
Ponadto Towarzystwo informuje, że:
1) Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki,
2) Fundusze nie zawarły umów z osobami trzecimi, określonymi w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy,
3) Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.”
 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Prezes Zarządu Marek Mazurek 2018-12-15
Prokurent Marek Matheja 2018-12-15
 
INFORMACJE O PODMIOCIE:
Pełna nazwa emitenta: IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
Skrócona nazwa emitenta: IZOSTAL S.A
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Przemysł inne (pin)
Adres: 47-113 Kolonowskie, ul. Opolska 29
Telefon: (77) 405 65 00            
Fax: (77) 405 65 01
e-mail: info@izostal.com.pl
www.izostal.com.pl
NIP: 756-00-10-641
REGON: 530884678
 
Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu