Oferta publiczna akcji A A A

W dniu 8 grudnia 2010 roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego Prospekt Emisyjny Izostal S.A., sporządzony w związku z ofertą publiczną 12.000.000 oferowanych Akcji serii K Spółki Izostal S.A. oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J i K oraz praw do Akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W tym samym dniu Prospekt Emisyjny opublikowany został na stronie Izostal S.A. (www.izostal.pl) oraz Domu Maklerskiego BDM S.A. (www.bdm.pl).

W dniu 20 grudnia 2010 roku, po zakończeniu budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, Zarząd Izostal S.A. ustalił cenę emisyjną Akcji serii K w wysokości 5,50 zł za każdą Akcję Oferowaną w Transzy Instytucjonalnej oraz Transzy Indywidualnej i ostateczną liczbę Akcji serii K oferowanych: w Transzy Indywidualnej na 1.000.000 Akcji Oferowanych oraz w Transzy Instytucjonalnej na 11.000.000 Akcji Oferowanych.

W terminie od 21 do 23 grudnia 2010 roku została przeprowadzona Publiczna Subskrypcja akcji serii K oraz przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej i Transzy Indywidualnej.

W dniu 29 grudnia 2010 roku Zarząd Izostal S.A. podjął uchwałę w sprawie dokonania przydziału Akcji serii K o wartości nominalnej 2,00 zł i cenie emisyjnej 5,50 zł, oferowanych w ramach Oferty Publicznej.

W ramach Transzy Indywidualnej, w której oferowanych było 1.000.000 Akcji serii K, liczba prawidłowo złożonych i opłaconych zapisów wyniosła 645 na łączną liczbę 6.775.486 Akcji, o łącznej wartości 37.265.173.

W ramach Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych było 11.000.000 Akcji serii K, liczba prawidłowo złożonych i opłaconych zapisów wyniosła 60 na łączną liczbę 11.000.000 Akcji, o łącznej wartości 60.500.000 złotych;

W wyniku Oferty Publicznej przydzielonych zostało inwestorom łącznie 12.000.000 Akcji serii K, tj. wszystkie Akcje Oferowane w ramach Oferty Publicznej.

Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 66.000 tys. zł neto (kwota przed uwzględnieniem kosztów przeprowadzenia Oferty).

Łączne koszty poniesione przez Spółkę w 2010 roku w związku z Ofertą (tzw. koszty emisji) wyniosły 3.621 tys. zł..

Izostal S.A. pozyskał z oferty publicznej 62.379 tys. zł netto. Zgodnie z celami zamieszczonymi w Prospekcie Emisyjnym środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego technologii i produktów stalowych (12.658 tys. zł) oraz podwyższenie kapitału obrotowego (49,721 tys. zł).

Izostal S.A. 2021 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu