Podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu A A A

ZARZĄDZANIE SPÓŁKĄ
 
 1. Na czele Spółki stoi Zarząd, jako organ wykonawczy akcjonariuszy, powołany do prowadzenia działalności gospodarczej Spółki i reprezentowania jej na zewnątrz.
 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą bądź Statutem należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
 3. Członkowie Zarządu Spółki sprawują jednocześnie funkcje kierownicze zgodnie z ustalonym w regulaminie organizacyjnym zakresem obowiązków i ponoszą pełną odpowiedzialność za ich realizację.
 4. W wykonywaniu funkcji kierowniczych podejmują decyzje w ramach przyznanych kompetencji, nie zastrzeżone dla władz Spółki.
 5. Prawa członków Zarządu Spółki nie mogą być ograniczone ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.
 6. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki. Członkowie Zarządu Spółki odpowiadają za dołożenie najwyższej staranności przy prowadzeniu spraw Spółki wobec akcjonariuszy. W powyższym zakresie członkowie Zarządu odpowiadają osobiście i solidarnie za zobowiązania Spółki.
 7. Zarząd składa się od dwóch /2/ do czterech /4/ członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
 8. Cały Zarząd bądź jego członek może zostać odwołany w każdej chwili przez Radę Nadzorczą lub przez Walne Zgromadzenie w trybie przewidzianym dla ich powołania.
 9. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie łączne dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu z prokurentem.
 10. Bezpośrednim przełożonym członków Zarządu w operacyjnym trybie działania jest Prezes Zarządu.
 11. W oparciu o zawarte ze Spółką umowy o pracę, każdemu członkowi Zarządu Spółki w randze Dyrektora powierzone jest kierowanie, nadzorowanie i koordynowanie określonymi w umowach pionami i służbami Spółki.
 12. Osoby stojące na czele komórek organizacyjnych, samodzielnie kierują tymi komórkami i ponoszą odpowiedzialność przed bezpośrednimi zwierzchnikami za wewnętrzną organizację pracy komórek i całokształt jej działalności, ustalonej niniejszym Regulaminem. Odpowiednią odpowiedzialność ponoszą osoby zajmujące samodzielne stanowiska.
 13. W organizacji kierowania Spółką w poszczególnych komórkach organizacyjnych obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa, stosownie do której, każdy pracownik podlega tylko jednemu przełożonemu, od którego otrzymuje polecenia służbowe i przed którym jest odpowiedzialny za ich wykonywanie. W uzasadnionych przypadkach członkom Zarządu Spółki przysługuje prawo ustalenia odstępstwa od tej zasady.
 14. W przypadku otrzymania polecenia służbowego od przełożonego wyższego szczebla, pracownik winien je wykonać przy równoczesnym zawiadomieniu o tym bezpośredniego przełożonego.
 15. Ciągłość zarządzania Spółką powinna być zabezpieczona w razie nieobecności osób na stanowiskach kierowniczych poprzez przekazywanie uprawnień i obowiązków ich zastępcom.
 16. Przy nadmiernej ilości zagadnień wymagających decyzji, osoba na stanowisku kierowniczym winna przekazać /delegować/ prawo do części decyzji na swoich zastępców lub podległych pracowników. Oznacza to, że zastępcy lub podlegli kierownikowi pracownicy mają prawo do podejmowania w ustalonym zakresie decyzji w jego imieniu. Delegowanie prawa do części decyzji nie zwalnia osoby na stanowisku kierowniczym od odpowiedzialności za te decyzje.
 
PREZES ZARZĄDU – DYREKTOR GENERALNY
Do kompetencji Prezesa Zarządu Spółki – Dyrektora Generalnego należy zarządzanie całością działalności Spółki, a w szczególności:
 1. Ustalanie projektu regulaminu organizacyjnego Spółki.
 2. Wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych oraz podpisywanie projektów aktów normatywnych, korespondencji i  materiałów problemowych, zastrzeżonych wyłącznie do swego podpisu.
 3. Prowadzenie polityki płacowej, a w szczególności celowej polityki wyznaczania zadań premiowych.
 4. Decydowanie w sprawach przyjęć, zwolnień, wyróżnień i przeszeregowań pracowników na wniosek bezpośrednio przełożonych tych pracowników.
 5. Zatwierdzanie szczegółowych zakresów czynności pracowników Spółki.
 6. Udzielanie kar porządkowych pracownikom Spółki.
 7. Zatwierdzanie w trybie funkcjonujących przepisów obowiązującego w Spółce Regulaminu Wynagradzania oraz Regulaminu Pracy.
 8. Podejmowanie wszelkich decyzji w sprawach z zakresu przedsiębiorstwa Spółki, w których Prezes jednostkowo zastrzeże sobie wyłączność.
 9. Inicjowanie polityki ekonomiczno-finansowej Spółki.
 10. Organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności Spółki w zakresie usług finansowych.
 11. Koordynacja przedsięwzięć ekonomiczno-finansowych, a w szczególności prowadzenie racjonalnej polityki cenowej i finansowej w odniesieniu do uwarunkowań zewnętrznych i sytuacji finansowej Spółki.
 12. Programowanie i koordynowanie działalności inwestycyjnej Spółki.
 13. Inicjowanie, przygotowanie i wdrażanie nowych uruchomień przez zapewnienie odpowiedniego wyposażenia technicznego.
 14. Nadzór i koordynacja nad prawidłową gospodarką majątkiem i środkami trwałymi Spółki.
 15. Opiniowanie celowości i uzasadnień ekonomicznych przed podjęciem ważniejszych przedsięwzięć gospodarczych.
 
WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR HANDLOWY
W strukturze organizacyjnej Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Handlowy podlega Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Generalnemu.
Do kompetencji Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Handlowego należy sprawowanie nadzoru i kontroli nad: Dyrektorem Sprzedaży Krajowej, Dyrektorem Sprzedaży Eksportowej, Zespołem Magazynów oraz:
 1. Prowadzenie negocjacji handlowych z klientami Spółki.
 2. Ustalanie w porozumieniu z Prezesem Zarządu obowiązujących marż handlowych.
 3. Bieżąca kontrola i koordynacja realizacji sprzedaży krajowej i eksportowej.
 4. Nadzór na gospodarką magazynową.
 5. Organizowanie, kierowanie oraz koordynacja pracy i uszczegółowienie podziału pracy pomiędzy bezpośrednio podporządkowane stanowiska pracy, komórki i służby organizacyjne, w sposób zapewniający efektywne, racjonalne i optymalne wykorzystanie środków i czasu pracy.
 6. Operatywne planowanie, organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności handlowej i usługowej Spółki.
 7. Podejmowanie decyzji w sprawach reklamacji handlowych.
 8. Racjonalne gospodarowanie podległymi pracownikami, materiałami, sprzętem i środkami finansowymi Spółki.
 9. Udzielanie podporządkowanym pracownikom i służbom wytycznych co do metod pracy, toku postępowania i organizacji pracy.
 10. Negocjacje z kontrahentami i zakup rur stalowych i wyrobów hutniczych.
 11. Współdziałanie z Dyrektorem Finansowym – Głównym Księgowym przy tworzeniu kontraktów i umów handlowych w części finansowej.
 12. Marketing rynku krajowego i zagranicznego.
 13. Opiniowanie celowości i uzasadnień ekonomicznych przed podjęciem ważniejszych przedsięwzięć gospodarczych.
 14. Reprezentowanie Spółki w ramach udzielonych pełnomocnictw wobec władz, urzędów i organizacji społecznych w sprawach dotyczących działalności handlowo-produkcyjnej.
 
Izostal S.A. 2021 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu