Polityka różnorodności A A A

Spółka nie opracowała formalnej polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Niemniej jednak wewnętrzne regulacje, w tym: Regulamin Pracy Izostal S.A., polityka kadrowa Spółki oraz stosowany przez Spółkę Kodeks Etyki, uwzględniają takie elementy różnorodności jak płeć, wykształcenie, wiek i doświadczenie zawodowe, uznając różnorodność i równość szans w miejscu pracy.

Wewnętrzne regulacje Izostal S.A. kładą nacisk na równe traktowanie pracowników w zatrudnieniu, poszanowanie społeczności firmy oraz zakaz dyskryminacji. Spółka podejmuje starania, by zapewnić wszystkim pracownikom równe szanse rozwoju bez dyskryminacji. Zgodnie z zapisami Kodeksu Etyki Spółki, konieczne zróżnicowanie pracowników, oparte na ich umiejętnościach czy kwalifikacjach koniecznych do sprawowania określonej funkcji, nie jest uważane w Spółce za dyskryminację.

Głównym kryterium oceny stosowanym przy wyborze władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów są kompetencje i doświadczenie zawodowe poszczególnych kandydatów.

Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu